Powrót
Klauzula RODO
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected] Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu utrzymania kontaktu w zakresie naszej działalności na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas oraz przez podmioty świadczące nam usługi IT, np. wspomagające nas w wysyłce informacji dotyczących działalności Fundacji.
 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia.
Dane zostały podane nam dobrowolnie i są niezbędne w celu utrzymania kontaktu i informowania Pani/Pana o naszych działaniach.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba, że zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim wypadku dane zostaną niezwłocznie usunięte z naszej bazy.Niniejsza wiadomość oraz wszystkie załączone do niej pliki przeznaczone są do wyłącznego użytku zamierzonego adresata i mogą zawierać chronione lub poufne informacje. Przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie lub dystrybuowanie przez osoby do tego nieupoważnione jest zabronione. Jeśli nie jest Pan/Pani wymienionym adresatem niniejszej wiadomości, prosimy o niezwłoczny kontakt z nadawcą i usunięcie oryginalnej wiadomości oraz zniszczenie wszystkich jej kopii.
Powrót